Disclaimer

MH van der Kamp Media is gevestigd in Apeldoorn.
KvK-nummer: 75744996

Op deze pagina vindt u de disclaimer van vdkampmedia.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door MH van der Kamp Media. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van MH van der Kamp Media is het niet toegestaan tekst, of andere materialen op deze website te hergebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij MH van der Kamp Media.

Geen garantie op juistheid

Indien van toepassing:

MH van der Kamp Media streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. MH van der Kamp Media aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van vdkampmedia.nl op deze pagina.

Call Now ButtonBel nu!